Downtown Kannapolis readies for next phase of development